Villrein

Hjorteviltregisteret er lagt til rette for registrering og tilgjengeliggjøring av jaktmateriale og jaktstatistikk (tildelte og felte dyr) for villrein. Villreinnemndene kan også rapportere opplysninger videre til Statistisk sentralbyrå.